Regulamin

Regulamin Ogólny

§ 1
Definicje i zasady ogólne

 1. REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisów biletowych ESKANDER udostępnionych pod adresami eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/  ticket4music.com. 
 2. ESKANDER serwis biletowy udostępniony pod nazwami Kabaretowe Bilety, Teatralne Bilety, Kultura i Rozrywka, Eskander. ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, NIP 754-334-68-35, nr KRS 0000940114, REGON 520730434
 3. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie.
 4. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie .
 5. WYDARZENIE spektakl teatralny , koncert, spektakl kabaretowy lub inne wydarzenie kulturalne organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje serwis biletowy ESKANDER.
 6. ORGANIZATOR osoba prawna lub osoba fizyczna , która realizuje wydarzenie.
 7. KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.
 8. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl i PayPal.
 9. Serwisy umożliwiają zakup biletów na wszystkie udostępnione na stronach wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.
 10. Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.
 11. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. z 2019 poz. 1520) od 1 stycznia 2020 roku wszystkie faktury mogą zostać wystawione wyłącznie w dniu dokonania zakupu. Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości wystawienia faktury. O konieczności wystawienia faktury proszę poinformować w chwili zakupu i podać numer NIP (jeśli jest takowy posiadany).
 12. Ograniczenia wiekowe

  a. Uczestnik imprezy do 16 roku życia może wejść na imprezę tylko pod opieką osoby pełnoletniej! Musi również w trakcie wydarzenia pozostawać pod jej stałą opieką.
  b. Osoby powyżej 16 roku życia, a nie mające ukończonych lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w imprezie. Przy wejściu na imprezę muszą okazać oryginał zgody oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (legitymacja szkolna, bilet miesięczny, karta rowerowa).  Formularz zgody do pobrania TUTAJ
 13. Zniżki:

  a. Bilet ulgowy dotyczy wyłącznie uczniów lub studentów ( w zależności od rodzaju biletu ) z ważnym dokumentem upoważniającym do zniżki

  b. Dzieci do lat 3 (z ważnym dokumentem potwierdzającym wiek) mogą uczestniczyć w wydarzeniach bez zakupionego biletu (na podstawie biletu opiekuna). W tym przypadku nie są jednak upoważnione do zajmowania osobnego miejsca siedzącego, a jedynie do pozostawania na kolanach rodziców podczas wydarzenia.

§ 2
Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

  a. wybór wydarzenia z listy udostępnionych wydarzeń zakończone naciśnięciem linku KUP BILET

  b. wybór liczby zamawianych biletów w zależności od wydarzenia oraz rodzaju biletu lub bez wskazania wybieranych miejsc na planie wydarzeń

  c. wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu

  d. zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl i PayPal

  e. potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.
 2. Serwisy biletowe ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com mogą ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.

§ 3
Płatności

 1. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl i PayPal.
 2. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 3. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane. 

§ 4
Dostawa

 1. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.
 2. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.
 3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Serwisy biletowe ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Serwisów zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 7. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się do serwisów biletowych ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com

§5
Zwroty

(możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu, godziny, lokalizacji wydarzenia)

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Prawo odstąpienia od umowy:

  a. Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe w przypadku odwołania lub zmiany terminu , godziny , lokalizacji Wydarzenia . W innych przypadkach nie ma możliwości zwrotu biletów internetowych zgodnie z ( zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online).

  b. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia sił wyższych w szczególności pandemii COVID-19, która wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami dotyczącymi wydarzeń kulturalnych, kiedy to data, godzina ,miejsce spektaklu oraz miejsce na widowni mogą ulec zmianie.
  c. Zwrot może nastąpić w formie zwrotu pieniędzy na konto lub w formie Vouchera podarunkowego wystawionego na pełną kwotę zakupionych biletów.
 3. Regulamin dotyczący voucherów

  a. Voucher zostaje wystawiony na dane osoby zamawiającej bilety.

  b. Voucher ważny jest przez 12 miesięcy od momentu jego wystawienia

  c. Voucher może być realizowany wyłącznie w serwisach biletowych ESKANDER, tj. kabaretowebilety.pl/ sportowebilety.pl/ kulturairozrywka.pl.
 W celu jego realizacji należy skontaktować się mailowo adres bilety@eskander.pl - wskazując termin wydarzenia oraz dokładne miejsca (sektor -> rząd -> Miejsca) do rezerwacji których ma zostać wykorzystany.

  d. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości – nie podlega zatem realizacji częściowej, a tym samym nie jest możliwy częściowy zwrot pieniędzy za Voucher.

  e. Posiadacz zobowiązany jest dopłaty różnicy ceny, gdy wartość zakupionych biletów będzie wyższa od wartości przedstawionej na Voucherze.

  f. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę

  g. Zabrania się powielania i handlu Voucherami.

  h. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

§6
Dane osobowe

 1. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.
 2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący. 

§7
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisów biletowych ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: bilety@eskander.pl.
 4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 5. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do serwisów biletowych ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ z zastrzeżeniem ust. 25.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisów biletowych ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.
 8. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Serwisy biletowe ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.
 9. W przypadku spektakli teatralnych oraz wydarzeń rejestrowanych przez TV spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.
 11. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:

  a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub

  b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 13. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 14. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 15. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 16. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 17. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

§8
Inne postanowienia

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis serwisy biletowe ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ mają prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
 2. Serwisy biletowe ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ prowadzą wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez Organizatorów wydarzeń lub informacje przez niego przekazywane. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ sportowebilety.pl/ kulturairozrywka.pl nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników. Dane Organizatora wydarzenia są każdorazowo podawane do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia.
 3. Serwisy biletowe ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ nie odpowiadają za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach serwisów biletowych ESKANDER działających pod adresem eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/
 6. Spory pomiędzy serwisami biletowymi ESKANDER eskander.pl/ kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl sportowebilety.pl/ ticket4music.com/ a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
 7. Organizator, w zależności od aktualnej w danym czasie sytuacji epidemicznej, zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc siedzących na płycie - na miejsca stojące - w ramach specjalne wyznaczonej w tym celu strefy na Płycie. Zastrzeżenie to, ma zastosowanie wyłącznie do organizowanych w trakcie pandemii koncertów.

Data publikacji ostatniej wersji: 24.01.2022 r.

DO GÓRY